تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 93 -92

 انتخاب واحد اينترنتي :

 7بهمن ماه 92 : ورودي 89 و ماقبل

 8بهمن ماه 92 : ورودي 90 و ماقبل

 9بهمن ماه 92 : ورودي 91 و ماقبل

 10لغايت 12 بهمن ماه 92 : كليه ورودي ها

 شروع كلاس ها : 12 بهمن ماه 92 

   توضیحات بیشتر


دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه صندوق رفاه اعضای هیات علمی خانه فرهنگ سیستم آموزش الکترونیکی اخبار و رویدادها پرسمان دانشجویی پست الکترونیک ارتباط با ما