۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد
1397/03/07 شرايط تجديد مناقصه شركت نظافتي و پشتيباني دانشگاه صنعتي بيرجند در سال 1397
شرايط تجديد مناقصه شركت نظافتي و پشتيباني دانشگاه صنعتي بيرجند در سال 1397

 

«آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي»

دانشگاه صنعتي بيرجند در نظر دارد انجام امور خدماتي، نظافتي و پشتيباني كليه ساختمان‌هاي آموزشي، دانشجويي، فرهنگي، ورزشي، انبارها، كارگاه‌ها، آزمايشگاه‌ها و فضاي سبز و خدمات سلف سرويس خود را با مشخصات ذيل از طريق مناقصه واگذار نمايد.

1-نگهداري فضاي سبز دانشگاه هفت هكتار.

2-نظافت و تنظيف فضاي مسقف بيست وپنج هزار متر مربع.

3-‌نظافت و تنظيف فضاي روباز هفده هكتار.

4-سپرده شركت در مناقصه 360،000،000ريال كه بايد به حساب شماره 472339443 به نام حساب سپرده حسن انجام كار هزينه‌اي به نام دانشگاه صنعتي بيرجند نزد بانك تجارت شعبه مركزي بيرجند واريز و يا به صورت چك تضمين شده بانكي و يا ضمانت‌نامه بانكي طبق نمونه عمل بانك‌ها تهيه و تسليم شود.

5-مهلت دريافت اسناد از تاريخ 97/03/08 تا پايان وقت اداري97/03/12

6-محل دريافت اسناد مناقصه: بيرجند- ميدان ابن حسام- بلوار صنعت و معدن- دانشگاه صنعتي بيرجند- دبيرخانه مركزي دانشگاه.

قيمت اسناد مناقصه 300 هزار ريال است كه بايد به شماره حساب 2177582189009 (رابط تمركز وجوه درآمد اختصاص) نزد بانك ملي واريز و فيش آن به دبيرخانه (سركار خانم جلودار) تحويل گردد. ضمناً آگهي و اسناد مناقصه در سايت دانشگاه به آدرس www.birjandut.ac.ir و همچنين در سايت پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات به آدرسhttp:iets.mporg.ir موجود مي‌باشد.

7-‌آخرين مهلت تسليم پيشنهادها:تا پايان وقت اداري مورخ97/03/22 مي‌باشد.

8-تاريخ برگزاري مناقصه: ساعت 11 صبح مورخ 97/03/23 در محل دفتر معاونت اداري و مالي دانشگاه.

ضمناً دانشگاه صنعتي بيرجند در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

همچنين هزينه درج آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

دانشگاه صنعتي بيرجند


1-موضوع مناقصه:

انجام امور مربوط به فعاليت‌هاي خدماتي، نظافتي، پشتيباني و فضاي سبز ساختمان‌هاي اداري، آموزشي و رفاهي دانشگاه صنعتي بيرجند برابر شرايط مناقصه، بسته خدمات و چك ليست ارزشيابي و ليست تجهيزات مورد نياز پيوست.

1-1-نوع خدمت:

*نظافت و تنظيف فضاهاي مسقف و روباز برابر بسته خدمات و چك ليست ارزشيابي و ليست تجهيزات موارد مورد نياز. هفده هكتار فضاي روباز، بيست و سه هزار مترمربع فضاي مسقف.

*نگهداري فضاي سبز دانشگاه هفت هكتار.

2-1-واحد كار: مترمربع

2-مدت اجرا:از تاريخ انعقاد پيمان به مدت دوازده ماه كامل شمسي(از تاريخ 97/01/01 لغايت 97/12/29).

3-كارفرما: دانشگاه صنعتي بيرجند به نمايندگي معاونت اداري و مالي دانشگاه.

4-واحد نظارت: اداره خدمات و تداركات دانشگاه.

تبصره:پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس جدول امتيازدهي واحد نظارت(اداره خدمات و تداركات دانشگاه)صورت خواهد پذيرفت.

5-دستگاه مناقصه‌گذار:دانشگاه صنعتي بيرجند

6-مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 360،000،000 ريال كه بايد به حساب شماره 472339443 به نام حساب سپرده حسن انجام كار هزينه‌اي به نام دانشگاه صنعتي بيرجند و(سپرده شركت در مناقصه) بانك تجارت شعبه مركزي بيرجند واريز و يا به صورت چك تضمين شده بانكي و يا ضمانت‌نامه بانكي طبق نمونه، مورد عمل باتك‌ها تهيه و تسليم شود.

توجه: مدت اعتبار تضمين‌هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

7-مهلت دريافت اسناد مناقصه:از مورخ 97/03/08 لغايت مورخ 97/03/12 و آخرين مهلت تسليم پيشنهادها به دانشگاه تا پايان وقت اداري مورخ 97/03/22 به دبيرخانه سازمان مركزي واقع در دانشگاه صنعتي بيرجند در قبال اخذ رسيد خواهد بود.

8-تاريخ برگزاري مناقصه: پيشنهادات واصله در مورخ 97/03/23 ساعت 11 صبح، اتاق معاونت محترم اداري و مالي در كميسيون مناقصه باز و خوانده مي‌شود.

9-دانشگاه در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

10-برندگان اول، دوم و سوم مناقصه بر اساس آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و ديگر مقررات، طبق تجزيه بهاي ارائه شده توسط پيشنهاد دهنده تعيين مي‌شوند.

11-چنانچه اطلاع حاصل شود پيشنهاد دهندگان با يكديگر تباني نموده‌اند برابر قوانين مربوطه با آنان رفتار و نحوه برخورد پيمانكاران و سازمان كار و امور اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي استانداري اعلام خواهد شد.

12-شركت كننده در مناقصه با در نظر گرفتن كليه قوانين كار و تأمين اجتماعي پس از بازديد كامل حجم كار واقع در ساختمان‌هاي ياد شده و با توجه به شرح وظايفي كه در فرم شرايط اختصاصي و بسته خدمات اعلام مي‌شود مبادرت به پيشنهاد قيمت نمايد (بر مبناي آخرين مصوبات شوراي عالي كار و افزايش دستمزد). همچنين پيشنهاد دهنده مي‌بايست اعلام قيمت پيشنهادي بر اساس حجم كاري كه توسط كارفرما جهت انجام ارائه خدمات در نظر گرفته شده، ارائه نمايد(فرم شماره 5).

13-پيشنهاد دهنده بايد سوابق خدمتي خود با نهادها و ادارات دولتي و همچنين فرم شماره (6) را تكميل و به همراه مدارك و اسناد مناقصه در پاكت «ب» ارائه نمايد.

14-كليه كسورات قانوني متعلقه به پيمان از قبيل بيمه، ماليات، كارآموزي و ساير موارد به عهده پيمانكار خواهد بود.

15-رعايت كليه مفاد قانون كار و سازمان تأمين اجتماعي، وسائل ايمني و حوادث احتمالي به عهده پيمانكار مي‌باشد. بديهي است جبران خسارت ناشي از عدم رعايت قوانين و مقررات مذكور نيز به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

16-پيمانكار بايد توسط اداره كل كار و امور اجتماعي تأييد صلاحيت شده و برگ تأييد صلاحيت سال 1397را در پاكت «ب» ارائه نمايد.

17-اسناد و مدارك مناقصه كه از طريق دانشگاه در اختيار داوطلبان مشاركت در مناقصه قرار داده شده است بايد بر طبق شرايط مناقصه و دستورالعمل‌ها و مقررات، تكميل و تنظيم شده و ساير مدارك درخواستي بايد پس از مهر و امضاء مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده در پايين تمام صفحات در پاكت‌هاي الف و ب و ج در مهلت مقرر به دستگاه مناقصه‌گذار تسليم گردد.

18-شركت كنندگان در مناقصه ضمن بازديد از محل‌هاي مورد نظر برگ شرايط و بسته خدمات، چك ليست ارزشيابي داوطلب شركت در مناقصه را دريافت و پس از امضاء پيشنهاد خود را در يك پاكت سربسته و لاك و مهر شده كه محتوي سه پاكت جداگانه (الف، ب و ج)مي‌باشد قرار داده ضمناً روي پاكت موضوع مناقصه، نام و نشاني پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد نوشته شود و تحويل دبيرخانه دانشگاه واقع در دانشگاه صنعتي بيرجند نموده و رسيد داراي ساعت و تاريخ اخذ نمايد.

19-اسناد و مداركي كه مي‌بايست در پاكت (الف) قرار داده شود:

19-1-تضمين شركت در مناقصه كه بايد به حساب شماره 472339443 به نام حساب سپرده حسن انجام كار هزينه‌اي دانشگاه صنعتي بيرجند (سپرده شركت در مناقصه) بانك تجارت شعبه مركزي بيرجند و يا به صورت چك تضمين شده بانكي يا ضمانتنامه بانكي طبق نمونه مورد عمل بانك‌ها تهيه و تسليم شود.

19-2-مدت اعتبار تضمين‌هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

19-3-ارائه هر گونه تضمين غير دو مورد فوق از بند 19-1 مردود و غير قابل قبول خواهد بود.

20-اسناد و مداركي كه مي بايست در پاكت (ب) قرار داده شود:

20-1-تصوير آخرين آگهي تغييرات معتبر شركت به همراه آگهي روزنامه(برابر اصل نموده)

20-2-تصوير آگهي تأسيس شركت.(برابر اصل نموده)

20-3-اساسنامه شركت.(برابر اصل نموده)

20-4-فرم مهر و امضاء شده شرايط مناقصه.

20-5- تصوير برگ تاييد صلاحيت ايمني پيمانكار

20-6-فرم مهر و امضاء شده ساير شرايط، بسته خدمات و چك ليست مناقصه و پيمان.

20-7-برگ مهر و امضاء شده تعهد پيشنهاد دهنده در خصوص عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي.     (فرم شماره 4)

20-8-فرم مهر و امضاء شده تعهدنامه اجرا و پذيرش مسئوليت‌هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان.          (فرم شماره 7)

20-9-فرم مهر و امضاء شده شماره.( (فرم شماره 6).

20-10-فهرست ماشين‌آلات مكانيزه شركت در اين خصوص.(در صورت وجود)

20-11-برگه تأييد صلاحيت سال 1397از اداره كل كار و امور اجتماعي.

20-12-فرم مهر و امضاء شده تقاضاي شركت در مناقصه (فرم شماره 8).

20-13- پيمانكار مي بايست بعد از بازديد از محل برنامه كاري خود را براي انجام امور خدماتي و نظافتي و انجام امورات فضاي سبز دانشگاه اعم از تقسيم كار برنامه زمانبدي نحوه انجام و شرح مختصر وظايف در چهار چوب بسته خدماتي به دانشگاه ارائه نمايد.

21-اسناد و مداركي كه مي‌بايست در پاكت (ج) قرار داده شود:

قيمت پيشنهادي شامل:           

*قيمت كل كار(شامل:هزينه‌هاي پرسنلي، مواد مصرفي و تجهيزات، سهم و هزينه مديريت) كه طبق فرم شماره 5 تكميل شده باشد.

تبصره يك: در صورت تناقض بين قيمتهاي واحد و قيمت كل ، قيمت كل ملاك عمل بوده و بقيه قيمتها بر اساس آن بنا به تشخيص مناقصه گذار تصحيح مي گردد.

تبصره دو: رقم پيشنهاد قيمت بايد براي كل كار به عدد و حروف در برگ پيشنهاد نوشته شود و فقط پيشنهاداتي كه به حروف نوشته شده بايد ملاك عمل خواهد بود.حداكثر مبلغ سهم و هزينه مديريت در تنظيم قيمت پايه 5 درصد مبلغ كل قرارداد مي باشد كه با تشخيص بالاترين مقام دستگاه تا 10 درصد قابل افزايش است.

الف:ابتدا پاكت "الف" باز خواهد شد هرگاه  محتواي اين پاكت مردود تلقي شود پاكتهاي ديگر به پيشنهاد دهنده مسترد خواهد شد.

ب: هرگاه محتواي پاكت"الف" كامل باشد پاكت "ب" باز خواهد شد و محتواي آن بررسي ميگردد. كميسيون مناقصه نتيجه را مورد بررسي قرارداد ،در مناقصات دو مرحله اي، تاريخ و زمان افتتاح پاكتهاي "ج" را به پيشنهاد دهندگاني كه پاكات "ب" آنها مورد قبول واقع شده است به صورت كتبي اعلام خواهد نمود و در مناقصات يك مرحلي هاي در همان جلسه تعيين تكليف خو.اهد شد .

پاكتهاي "ج" پيشنهاد هايي كه مورد قبول كميسيون مناقصه واقع نشده به همراه تضمين شركت در مناقصه به پبشنهاد دهنده مربوطه مسترد خواهد شد و سپس به افتتاح پاكتهاي "ج" پيشنها دهندگاني كه پيشنها آنها مورد قبول كميسيون مناقصه واقع شده است اقدام خواهد شد در جلسه مربوط به افتتاح پيشنهاد هاي مالي( پاكتها ي ج) فقط نمايندگان مجاز آن دسته از پيشنهاد دهندگاني شركت خواهند كرد پيشنهاد فني پاكت "ب" انها مورد قبول واقع شده باشد.

22- با عنايت به ضرورت تفكيك سهم مديريت پيمانكار و هزينه هاي جانبي و هزينه هاي پرسنلي از مبلغ كل پيشنهادي به منظور تعيين مبلغ قابل واريز به حساب مشترك پيمانكار مي بايست در فرم پيشنهاد قيمت ضمن لحاظ ميزان سهم مديريت و درصد از هزينه هاي پرسنلي مبلغ مقطوع آنرا نيز در فرم پيشنهاد قيمت درج نمايد بديهي است فرمهاي پيشنهاد قيمتي كه فاقد آناليز مورد نظر باشند مردود خواهند بود.

23-پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بندهاي 19 و 20 و 21 ذكر شده است بدون تغيير، حذف و يا قرار دادن شرط در آن تكميل و بدون هيچ نوع ابهام، خدشه و عيب و نقصي مهر و امضاء نموده و تسليم نمايد.

24-ارائه پيشنهادات مشروط، مبهم، برخلاف شرايط مناقصه و بدون تضمين مردود و عيناً به پيشنهاد دهنده مسترد مي‌شود.

25-دانشگاه حق تغيير و اصلاح و يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي‌دارد و در صورتي كه چنين مواردي براي توضيح يا تجديدنظر يا حذف و اضافه مدنظر باشد جزو اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

26-برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما به او با سپردن تضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادي خود به انعقاد پيمان مبادرت نمايد در غير اين صورت تضمين شركت او در مناقصه بدون هيچ تشريفات قضايي به نفع دانشگاه ضبط مي‌شود و حق هيچگونه اعتراضي ندارد و پيشنهاد دهنده دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد.

27-بر اساس آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي پس از تعيين برندگان اول، دوم و سوم مناقصه، تضمين شركت در مناقصه پيشنهاد دهندگان بعدي بلافاصله مسترد مي‌گردد.

28-برنده مناقصه مي‌بايست حداقل معادل 10%(ده درصد)كل مبلغ پيمان منعقده(پيشنهادي)را به صورت ضمانتنامه بانكي جهت حسن انجام تعهدات تسليم نمايد اين ضمانتنامه پس از پايان پيمان در صورتيكه شركت برنده كليه تعهدات خود را به اين قرارداد انجام و ارائه مفاصا حساب از تأمين اجتماعي و دارائي و تسويه حساب نيروهاي تحت پوشش و ساير مواردي كه به عهده پيمانكار مي‌باشد به انجام رسانده مسترد خواهد شد.

29-رعايت موارد ايمني در خصوص حوادث احتمالي و تأمين وسايل مورد نياز به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

30-مبلغ پيمان با احتمال حذف و افزايش قسمتي از كار بر حسب اختيار و تشخيص كارفرما و برابر گزارش ناظر قرارداد و تأييد اداره تداركات به ميزان 25%(بيست و پنج درصد)قابل كاهش يا افزايش مي‌باشد.

31-چنانچه به هر دليلي هر يك از پرسنل تحت پوشش پيمانكار غيبت نمايد و يا در مرخصي باشد، پيمانكار موظف به جايگزيني نيروي مورد تأييد كتبي دانشگاه خواهد بود در غير اين صورت معادل سه روز از كل پيشنهاد قيمت براي يك نفر در ماه كسر خواهد شد.

32-پيمانكار در مقابل كليه دعاوي حقوقي اعم از قوانين تأمين اجتماعي و قانون كار(حقوق، مزايا، سنوات، عيدي، پاداش، مرخصي، خوار و بار، مسكن، كارآموزي، عائله‌مندي، لباس، بن و ساير قوانين) پاسخگوي كاركنان خويش در ارتباط با اين پيمان بوده و خواهد بود و دانشگاه در اين خصوص هيچگونه تعهد و مسئوليتي ندارد.

33-كليه افراد به كار گرفته شده كاركنان برنده مناقصه بوده و از نظر دريافت حقوق و مزايا و ساير موارد هيچگونه ارتباطي با دستگاه واگذار كننده ندارند.

34-شركت موظف به قبول انجام كار اضافي در ايام تعطيل و يا خارج از وقت اداري و يا انجام مأموريت اداري برابر اعلام بوده و مبلغ حق‌الزحمه اين بند از محل ماده 30 قرارداد تأمين خواهد شد.

35-پيمانكار موظف است در طول مدت و هيچ زماني پرداخت حقوق كاركنان خود را موكول به وصول مطالبات خود از كارفرما ننمايد و هرگونه مراجعه پرسنل پيمانكار و يا حتي اطلاع و ايجاد جو در ميان آنان در اين خصوص و عدم تبيين مفاد اين بند براي آنان توسط پيمانكار موجب ايجاد حق فسخ و مطالبه خسارت وارده از اين لحاظ براي دانشگاه خواهد بود.

36-كارفرما مي‌تواند بر نحوه پرداخت حقوق كارگران و بر انجام ارائه تعهد خدمات موضوع قرارداد نظارت كند.

37-پيمانكار بايستي در هنگام عقد قرارداد برنامه كاري خويش براي انجام امور خدماتي و نظافتي و انجام امورات فضاي سبز دانشگاه اعم از تقسيم كار، برنامه زمان‌بندي، نحوه انجام و شرح مختصر وظايف در چهارچوب بسته خدماتي را به دانشگاه ارائه نمايد.

38-تهيه و بكارگيري كليه مواد مصرفي و تجهيزات از قبيل مواد شوينده و پاك كننده(صابون، مايع دستشويي، مايع ظرفشويي، شيشه پاك‌كن، سفيد كننده مواد، بوگير و خوشبو كننده، غيره و دستگاه شوينده سطوح، چمن زن، جارو برقي، خشك‌كن(تي) و شيلنگ، جارو، پارو، دستكش يكبار مصرف، سيم ظرف‌شويي، خاك‌انداز، سطل و كيسه زباله، آستري تنظيف و ساير لوازم مورد نياز (همگي استاندارد) كه مورد تأييد كارفرما باشد و سرو به موقع در محل‌هاي تعيين شده و همچنين لباس كار مناسب براي انجام وظايف خدماتي نظافتي كه مورد تأييد كارفرما باشد به عهده پيمانكار خواهد بود. كه ليست اين تجهيزات مي‌بايست به كارفرما ارائه نمايد و همچنين حمل زباله به خارج از محيط دانشگاه نيز به عهده پيمانكار خواهد بود.

39-پيمانكار موظف است قبل از شروع به كار نسبت به تجهيز و تأمين كليه ابزار، لوازم كار، تجهيزات و وسايل مورد نياز جهت نظافت و ارائه خدمات اقدام نمايد.

40-پيمانكار موظف است يك نفر را با هزينه خود به عنوان نماينده تام‌الاختيار و مسئول نيروها غير از كارگران شاغل در امور خدماتي نظافتي به صورت مكتوب و پس از تأييد دانشگاه به كارفرما معرفي نمايد. نماينده پيمانكار مكلف است در تمامي مراحل انجام كار در محل كار خود حضور داشته باشد. (نماينده بايستي داراي صلاحيت‌هاي لازم و مورد تأييد كارفرما باشد)

تبصره: مسئوليت هرگونه عواقب ناشي از عدم حضور نماينده پيمانكار و يا به ازاء تأخير در جلب رضايت اداره خدمات و تداركات دانشگاه، به عهده پيمانكار خواهد بود.

*چنانچه پس از دريافت اسناد مناقصه به هر دليل مايل به شركت در مناقصه نمي‌باشيد. حداكثر تا تاريخ 97/03/20 كتباً انصراف خود را اعلام نماييد، هرگونه درخواست پس از اين تاريخ مورد ترتيب اثر قرار نخواهد گرفت.

41-هزينه درج آگهي با برنده مناقصه خواهد بود.

42-شركت به هيچ‌عنوان حق واگذاري تمام يا بخشي از مورد قرارداد را به غير نخواهد داشت.

43- در طول اجراي برنامه ششم توسعه در شرايط برابر پيمانكاران بومي واجد شرايط استاني در اولويت مي باشند و درصورتي كه حائز حداقل بهاء بيش از يك نفر باشد و در صورت عدم توافق بين آنها حق تقدم با برنده اي خواهد بود كه در محل انجام كار سكونت دارد و در صورتي كه حائزين حداقل بها (برنده) واجد الشرايط يكسان باشند كميسيون برنده مناقصه را از طريق اخذ نظر هيات رئيسه تعيين خواهد كرد.

44- برنده مناقصه مكلف خواهد بود در بكارگيري نيروي انساني در شرايط برابر از نظر علمي و تجربي و با اولويت محل سكونت نزديك تر، به نيروهاي بومي استاني اولويت دهد.

45- برنده مناقصه بايد ظرف مدت 10 روز كاري پس از اعلام كارفرما قرارداد را طبق نمونه اي كه پيوست اسناد مناقصه است امضائ نمايد . ضمانتنامه شركت در مناقصه از اين بابت تا تاريخ امضاي قرارداد و تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات ، توسط كارفرما نگهداري و درصورت نياز، به هزينه برنده مناقصه تمديد خواهد شد. امتناع چنين پيشنها دهنده اي يا تاخير غير موجه او در امضاي قراردا يا عدم تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات به كار فرما حق مي دهد كه وجوه مربوط به تضمين شركنت در مناقصه را به نفع خود ضبط نمايد و در چنين شرايطي قبل از انقضاي مدت اعتبار پيشنهادات مراتب به برنده دوم مناقصه ابلاغ مييگردد چنانچ اين پيشنهاد دهنده نيز نتواند به تعهدات خود عمل نمايد ضمانت نامه شركت رد مناقصه او عينا به شرح بالا توسط كارفرما ضبط خواهد شد.


ساير شرايط مناقصه امور خدماتي، نظافتي و پشتيباني دانشگاه صنعتي بيرجند

1.اولويت بكارگيري افراد براي قرارداد با نيروهايي مي باشد كه در سال 1396شاغل مي‌باشند.

2.پيمانكار موظف است قبل از بكارگيري نيروها نسبت به اخذ استعلام‌هاي لازم از مراكز انتظامي و بهداشتي و اخذ گواهي عدم سوء‌پيشينه و تكميل فرم صلاحيت كار از حراست اقدام نمايد.

3.كليه كارگران پيمانكار در محيط‌هاي كاري مطيع دستورات اداري و انضباطي كارفرما بوده و در صورت تخلف پيمانكار مسئول خواهد بود.

4.شرايط نيروي انساني

پرسنل مورد نيازي كه جهت انجام و ارائه خدمات امور ياد شده از طريق برنده مناقصه در محل به كار گرفته مي شوند بايد داراي شرايط ذيل باشند:

*دارا بودن سلامت جسمي و روحي به تأييد مراكز درماني.

*اخذ گواهي عدم سوء پيشينه از مراجع قضايي.

*عدم اعتياد به مواد مخدر.

*تعيين صلاحيت عمومي و احراز آن توسط دانشگاه واگذار كننده.

*دارا بودن تجربه كافي در امور محوله.

*دارا بودن توانايي انجام وظايف محوله.

*داشتن كارت پايان خدمت دوره ضرورت يا معافيت دائم.

1-4)نيروي انتخاب شده بايستي شئونات و اخلاق اسلامي و كليه مقررات اداري جاري را در محل رعايت نمايد.

2-4)در صورت عدم رضايت دستگاه واگذار كننده از پرسنل تحت پوشش، به محض اعلام كتبي دانشگاه برنده مناقصه موظف است حداكثر ظرف مدت 48 (چهل و هشت) ساعت پرسنل جايگزين ديگري را معرفي نمايد.

3-4)ساعت به كارگيري هر نيرو توسط برنده 44 (چهل و چهار) ساعت در هفته خواهد بود و حداكثر به كارگيري نيرو از 12 (دوازده) ساعت در شبانه روز بيشتر نخواهد بود كه انطباق اين امر با قانون كار به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

5.دستگاه واگذار كننده هيچگونه تعهد اعم از استخدامي پرداخت حقوق و مزايا و يا دستمزد و ... در قبال نيروهاي بكارگيري شده ندارد.

6.افراد بكارگيري شده نبايد در هيچ‌يك از دستگاه‌هاي دولتي استخدام شده باشند و مسئوليت هرگونه تخلف از اين مهم به عهده پيمانكار است.

7.غذا و سرويس اياب و ذهاب افراد به كارگيري‌شده به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

8.مسئوليت آموزش كارگران موضوع اين قرارداد به عهده برنده مناقصه مي‌باشد بديهي است در صورت وقوع هرگونه حادثه‌اي براي شخص، خود نيروي بكارگيري شده يا ساير اشخاص و همچنين هرگونه خسارت ديگري كه نيروهاي بكارگيري شده در اثر قصور و يا سهل‌انگاري و عدم احساس مسئوليت آنان و يا به هر نحو ديگري به تجهيزات اداري، تأسيساتي، ساختماني و ... ابنيه دانشگاه جزئاً و يا كلاً وارد آيد، به عهده برنده مناقصه خواهد بود دانشگاه هيچ‌گونه مسئوليتي در اين مورد ندارد و در صورت عدم پرداخت خسارت رأساً از پرداختي ماهانه و يا ضمانتنامه برنده مناقصه كسر خواهد شد.

9.از آنجايي كه پيمانكار و ابواب جمعي او در محل دانشگاه انجام وظيفه مي‌نمايند موظف مي‌باشند رعايت كليه موازين و شئون اسلامي محيط دانشجويي و دانشگاهي را نموده و رأساً حق هيچگونه برخورد مستقيم با افراد را نداشته و صرفاً بايستي از طريق كارفرما و نماينده ايشان مسائل احتمالي را حل و فصل و يا پيگيري نمايند.

10.مسئوليت آراستگي ظاهري تمامي نيروهاي پيمانكار به نحوي كه مورد تأييد نماينده كارفرما باشند به عهده و هزينه پيمانكار خواهد بود.

11.پيمانكار موظف خواهد بود نيروهاي ذخيره شده مورد تأييد اداره خدمات، حراست و هسته گزينش دانشگاه و ... در اختيار داشته باشد تا در مواقع بيماري، مرخصي و غيره از نيروي جايگزين استفاده نمايد تا هيچگونه وقفه اي در انجام خدمات موضوع قرارداد ايجاد نشود.

تبصره 1: هر زمان اداره خدمات و تداركات و حراست دانشگاه تشخيص دادند، نيرويي صلاحيت‌كاري و اخلاقي لازمه را ندارد، پيمانكار موظف است پس از اعلام كتبي دانشگاه ظرف مدت 48 (چهل و هشت) ساعت فرد يا افراد مذكور را تعويض نمايد. بديهي است تمامي خسارات وارده در اين خصوص بر عهده پيمانكار مي‌باشد و كارفرما در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي ندارد.

12.كليه افراد به كارگيري شده توسط پيمانكار مي‌بايست طبق بسته خدمات تعريف شده انجام وظيفه نمايند.

13.پيمانكار موظف است براي تمامي افراد به كارگيري شده كارت شناسايي عكس‌دار با تأييد اداره خدمات و تداركات و هماهنگي حراست دانشگاه تهيه نمايد و كليه افراد به كارگيري شده موظفند در ساعات كار ملبس به لباس كار مخصوص، با تأييد اداره خدمات و تداركات دانشگاه، بوده و كارت شناسايي خود را به سينه الصاق نمايند.

14.پيمانكار موظف است تمامي موازين و استانداردهاي بهداشتي و اصول ايمني و حفاظتي و مقررات قانون كار رعايت و كارگران و پرسنل خود را نيز در اين خصوص توجيه نموده و آموزش دهد.

15.جبران خسارت ناشي از وقوع حوادث احتمالي براي نيروها در زمان انجام كار در رابطه با موضوع قرارداد به عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين مورد هيچگونه تعهد و مسئوليتي ندارد.

16.پيمانكار موظف است لباس كار مناسب و لباس كار مخصوص براي كارگران متناسب با وظايف محوله تهيه و تأمين نمايد و نيروهاي پيمانكار در حين انجام كار ملزم به استفاده از وسايل فوق مي‌باشند و شستشو و نظافت وسايل مزبور نيز به عهده پيمانكار مي‌باشد.

تبصره:تهيه مواد و وسايل نظافت كارگران پيمانكار از قبيل صابون، حوله، شامپو و ... بر عهده پيمانكار مي‌باشد.

17.در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه شركت در نحوه انجام كار قصور ورزيده و خسارتي جزئاً و كلاً به دانشگاه وارد آمده است كارفرما مجاز است ضمن تذكر كتبي از 1 تا 10% به تشخيص كارفرما به عنوان جريمه از كل مبلغ صورتحساب پيمانكار در همان ماه كسر نمايد.

18. كارفرما خود را متعهد به انجام تبصره يك ماده 13 قانون كار ميداند و در اين راستا استرداد ضمانت انجام تعهدات پس از انقضاي مدت قرارداد يا فسخ موكل به گذشت مدت 45 روز از تحويل كارگاه مي باشد.

19. كليه كسورات قانوني اعمم از بيمه، ماليات و ماليات برا ارزش افزوده بر عهده پيمانكار مي باشد و اعلام هرگونه عدم اطلاع از سوي شركت كننده در خصوص نحوه كسورات قانوني پذيرفته نيست لذا شركت كننده مي بابست با طلاع كامل قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمايد.

20. علاوه بر فسخ به لحاظ تخلف پيمانكار، كارفرما ميتواند درصورت لزوم در طول مدت قرارداد نسبت به فسخ آن با اعلام يك ماه قبل اقدام نمايد. ايقاع فسخ به صرف اعلام واقع مي شود و نيازي به اخذ حكم اعلامي فسخ جهت ترتيب آثار آن نمي باشد لذا كارفرما مي تواند راسا و بلافاصله پس از اعلام فسخ از مداخله پيمانكار جلوگيري و موضوع قراردا را به غير واگذار نمايد.

21. شرايط عمومي و خصوصي مناقصه و مدارك منضم به آن كه توسط پيمانكار مطالعه و تاييد شده است بر قرارداد حاكم بود و جزء لاينفك آن خواهد بود.

22. چنانچه مديريت دانشگاه(كارفرما) پس از اتمام مدت قرارداد به هر دليلي به موقع پيمانكار جديدي را معرفي نناميد پيمانكار شاغل بايد طبق همان شرايط و ضوابط قرارداد و فقط با اعمال افزايش هاي ناشي از قانون كار تا دو ماه بكار ادامه دهد.

23. صورت وضعيت پيمانكار پس از پرداخت حق.ق و مزاياي پرسنل تحت سرپرستي و ارائه ليست حقوق تاييد شده توسط بانك و همچنين ليست بيمه پرسنل از طريق دانشگاه و پس از كسر كسورات قانوني قابل پرداخت خواهد بود.

24.پيمانكار اقرار مي نمايد كه تمامي موارد فوق را به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن بطور كامل اطلاع دارد و نسبت به اجراي هر كدام از تعهدات خود نمي تواند به عذرعدم اطلاع استناد نمايد.

نوع و مشخصات خدمات:

الف)انجام امور نگهباني، خدماتي، نظافتي و پشتيباني كليه ساختمان‌هاي آموزشي، دانشجويي، فرهنگي، ورزشي، انبارها، كارگاه‌ها، آزمايشگاه‌ها، خوابگاههاي دانشجويي، خدمات، سلف سرويس و فضاي سبز.

ب)همه محوطه‌ها و فضاهاي آزاد مربوط به ساختمان‌هاي بند «الف».

ب-1)نظافت پشت بام‌ها، باز كردن مجاري فاضلاب و برف روبي، گردگيري و شستشوي سطوح داخلي و خارجي ساختمان‌ها و تابلوها و هواكش‌ها.

ب-2)جابجايي و حمل و نقل روزانه اثاثيه اتاق‌ها، كلاس‌هاي درس و واحدهاي دانشگاه جهت انجام امور نظافت.

ب-3)نظافت و جاروب روزانه راهروها، اتاق‌ها، سالن‌ها و محوطه‌ها و فضاي باز و مكان‌هاي تجمع ارباب رجوع با آب و تي و ديگر تجهيزات مربوط.

ب-4)شستشوي روزانه سرويس‌هاي بهداشتي، راهروها، اتاق‌ها، سالن‌ها، محوطه‌ها و فضاي باز و مكان‌هاي تجمع ارباب رجوع با آب و تي و ديگر تجهيزات مربوط.

ب-5)نظافت و شستشوي هفتگي شيشه‌ها، پنجره‌ها و ديوارهاي سراميكي، روغني پلاستيكي واحدها، اتاق‌ها و ديگر مكان‌هاي مربوط.

ب-6)نظافت روزانه ميزها و صندلي كاركنان، كلاس‌ها، كتابخانه‌ها، قفسه‌ها، كمدها، تجهيزات، ابزارها و ملزومات روي ميزها، كتاب‌ها در اتاق‌ها و ديگر مكان‌هاي مربوط.

ب-7)انجام امور مربوط به بارگيري تجهيزات و امكانات و ملزومات اداري.

ب-8)نصب كپسول‌هاي اطفاء حريق در محل‌هاي مناسب با نظر كارفرما.

ب-9)همكاري در نصب پارچه و بنر و ... مناسبت‌ها با روابط عمومي و دفتر نهاد و تربيت بدني.

ب-10)حمل زباله‌هاي دانشگاه به خارج دانشگاه به تعداد مورد نياز در هفته با نظر كارفرما.

تذكر مهم:به منظور جلوگيري از ايجاد گرد و خاك و انتشار ميكروب‌ها و عوامل بيماري‌زا و آلوده كننده و ضايع نشدن وقت كاري اداري، انجام كارهاي نظافتي مي‌بايست قبل و يا بعد از وقت اداري انجام شود مگر در مواردي كه نياز به اخذ مجوز از واحدهاي ذيصلاح داشته باشد.

ج)آبياري فضاي سبز و درختان، اصلاح چمن زمين فوتبال، نگهداري گل و گياه دانشگاه و هرس و سمپاشي به موقع.

د)ارائه خدمات سلف سرويس طبق برنامه ارائه شده از سوي مديريت دانشجويي.

ر)شرايط خاص بخش‌هاي مختلف شامل:

ر-1)خروج مواد زائد آزمايشگاهي به صورت مرتب بعد از اتمام كلاس آزمايشگاه.

ر-2)متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشترو يا هر گونه سوالي در خصوص شرايط كار به رئيس اداره خدمات وتداركات دانشگاه صنعتي بيرجند مراجعه نمايند.

ر-3)ساير موارد و اموري كه بر حسب عرف و به صورت رايج جزء خدمات و امور پشتيباني محسوب مي‌شود و در اسناد مناقصه نيز ذكر نگرديده باشد بر عهده پيمانكار خواهد بود و كارفرما در طول مدت اجراي قرارداد حق تغيير روش‌هاي فوق را خواهد داشت.

ر-4)انجام مأموريت اداري با استفاده از خودروهاي اداري، بديهي است كارفرما هيچگونه مسئوليتي اعم از حقوقي و كيفري و غيره در اين راستا نخواهد داشت.


برگ پيشنهاد قيمت

فرم شماره (5)

 
امور خدماتي، نظافتي و پشتيباني دانشگاه صنعتي بيرجند

امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش اجرا و مسئوليت در مورد مطالب مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه و پيمان و فهرست مقادير و قيمت‌هاي برآوردي كار، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد مدارك عمومي، مناقصه و پيمان، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و به طور كلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه واگذاري امور خدمات و نظافت و امور پشتيباني دانشگاه صنعتي بيرجند پس از بازديد كامل از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي‌نمايم كه:

1-عمليات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و پيمان:

*قيمت كل كار(شامل: هزينه هاي پرسنلي، مواد مصرفي و تجهيزات، سهم و هزينه مديريت):

به (عدد):.........................................................................ريال

به (حروف):...................................................................................................ريال انجام دهم.

 بدينوسيله اعلام ميدارم براساس محاسبات بعمل آمده از مبلغ ماهانه فوق ، مبلغ ................................... ريال مربوط به كليه مطالبات نيروي انساني شاغل در موضوع مناقصه و كسورات قانوني متعلق به آن و مبلغ ............................... ريال ( درصد) مربوط به سهم مديريت پيمان و سود ناخالص و كسورات قانوني متعلقه به آن مي باشد.

تبصره: با عنايت به ضرورت تفكيك سهم مديريت پيمانكار و هزينه هاي جانبي و هزينه هاي پرسنلي از مبلغ كل پيشنهادي به منظور تعيين مبلغ قابل واريز به حساب مشترك پيمانكار مي بايست در فرم پيشنهاد قيمت ضمن لحاظ ميزان سهم مديريت و درصد از هزينه هاي پرسنلي مبلغ مقطوع آنرا نيز در فرم پيشنهاد قيمت درج نمايد بديهي است فرمهاي پيشنهاد قيمتي كه فاقد آناليز مورد نظر باشند مردود خواهند بود.

2-چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي‌نمايم كه:

الف)اسناد و مدارك پيمان را بر اساس مراتب در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.

ب)بلافاصله پس از عقد قرارداد و يا تاريخ ابلاغ وسايل مورد نياز لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم و كليه كارهاي موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.

3-تأييد مي‌نمايم كه كليه ضمايم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي‌شود.

4-اطلاع دارم كه دستگاه مناقصه گذار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهادها ندارد.

5-تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد چك تضمين شده بانكي/ ضمانت‌نامه بانكي موضوع بند 6 دعوتنامه را به نفع كارفرما در پاكت «الف» تقديم داشته‌ام.

                                                                                                                                       تاريخ

                                                                                                نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده                                               

 


لطفاً به سؤالات مشروحه زير پاسخ فرماييد:

فرم شماره (6)

 
نام شركت:                                                                                  تاريخ تأسيس شركت:

نام و نام خانوادگي مديرعامل شركت:                                                  ميزان تحصيلات:

شماره تلفن:                                                                                شماره نمابر:

 

1-تاكنون با چه ادارات دولتي قرارداد داشته‌ايد؟

 

 

 

2-ادارات و نهادهائي كه در سال‌هاي 1386 تا 1396 با آنها قرارداد داشته ايد با مستندات لازم نام ببريد؟

 

 

 

 

3-اگر بنا به دلايلي كارفرما نتواند صورت وضعيت‌هاي شركت را پرداخت نمايد تا چند ماه قادر به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان مرتبط با اين قرارداد خواهيد بود؟

 

 

 

 

                                                                                                                                               تاريخ

                                                                                                نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده                  

فرم شماره (7)

 
 

تعهدنامه اجرا و پذيرش مسئوليت‌هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان مربوط به مناقصه:  امور خدماتي، نظافتي و پشتيباني دانشگاه صنعتي بيرجند

الف)بدينوسيله تأييد مينمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاد دهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهاد دهنده از متن قوانين، مصوبات آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و به طور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند (ج) ذيل مي‌باشد.

ب)همچنين بدينوسيله تأييد مي‌نمايد كه اسناد و مدارك موضوع بند (ج) ذيل نيز جزء اسناد و مدارك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد و ترتيبات مقرر شده در آن‌ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان، مورد قبول اين پيشنهاد دهنده بوده و تمامي مسئوليت‌هاي لازم و نيز اجراي كامل آنها نيز بدينوسيله توسط اين پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد مي‌شود.

ج)فهرست مقررات اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان:

1-آئين نامه تعيين برنده مناقصه مصوب خردادماه 1352 و اصلاحات بعدي آن و آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي

2-مصوبه 65908 مورخ 61/10/05 هيأت وزيران در مورد نوع و نحوه ميزان اخذ تضمين براي مناقصه‌ها و عقد پيمان‌هاي پيمانكاري و حسن انجام كار و پيش پرداخت.

3-مصوبه 18184 مورخ 62/04/04 هيأت وزيران در مورد پيش پرداخت.

تاريخ:    /     /1397

                 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده


 

فرم شماره (4)

 
 

تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 22/10/1337

مربوط به مناقصه: امور خدماتي، نظافتي و پشتيباني دانشگاه صنعتي بيرجند

اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه، بدينوسيله تأييد مي‌نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب دي ماه 1337 نمي‌باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه‌گر حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد.

همچنين قبول و تأييد مي‌گردد كه هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان را امضاء نمايد و خلاف اظهارات فوق در خلال پيمان به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي باشد.

اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب بلافاصله به اطلاع كارفرما برسد تا طبق مقررات به پيمان بدليل تغييرات و يا انتصاب در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانت‌نامه‌هاي مربوط را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً اين پيشنهاد دهنده اعلام مي دارد كه بر مجازات‌ها و تنبيهات متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات هاي مربوطه مي باشد.

                                                                                                      تاريخ:    /     /1397

                                                                                  نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده


فرم تقاضاي شركت در مناقصه

فرم شماره (8)

 
مشخصات شركت:

نام شركت:                                                  شماره و تاريخ ثبت شركت:

نوع فعاليت:

آدرس و شماره تماس:

نام و نام خانوادگي مديرعامل:                                         فرزند:                         ش.ش:                    ت.ت:

نام و نام خانوادگي رئيس هيأت مديره:                             فرزند:                          ش.ش:                   ت.ت:

نام و نام خانوادگي كارشناس شركت، در امور فضاي سبز: (مربوط به مناقصه نگهداري فضاي سبز)..........................................................

فرزند:                       ش.ش:                      ت.ت:

مدرك و رشته تحصيلي:                                        دانشگاه اخذ مدرك:

نام و نام خانوادگي كارشناس شركت، در امور تأسيسات:..........................................................................................................................

فرزند:                     ش.ش:                     ت.ت:

مدرك و رشته تحصيلي:                                         دانشگاه اخذ مدرك:

نمونه امضاي مديرعامل:                                                                                            نمونه امضاي رئيس هيأت مديره:

 

نمونه مهر شركت:

 

بدينوسيله اينجانب.........................................مديرعامل/نماينده شركت...........................................با اطلاع كامل از آگهي مناقصه مندرج در روزنامه(................................)مورخ......................و پرداخت مبلغ......................................ريال به حساب دانشگاه جهت خريد اسناد مناقصه به شماره فيش..................................(فيش پيوست). تقاضاي شركت در مناقصه فوق را دارم.

توضيح: ارائه معرفي نامه شركت براي نماينده رسمي ضروري مي باشد.

                                                                                                  تاريخ:    /     /1397

                                                                                  نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده

تعداد بازدید: 278
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 

اطلاعات تماس


نشانی: بیرجند، میدان ابن حسام، بلوار صنعت و معدن
دانشگاه صنعتی بیرجند
کدپستی: 9719866981
شماره تماس: 05632391000 - 05632252501
دورنگار: 05632252463
رایانامه:
ساعت کاری: 7 الی 15

دسترسی سریع


روابط عمومی
معاونت آموزشی
معاونت پژوهش و فناوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی
معاونت دانشجویی
معاونت اداری و مالی
دفتر حراست دانشگاه
دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98


انتخاب واحد : 13 لغایت 18 بهمن ماه 98

شروع کلاس ها : 19 بهمن ماه 98

حذف و اضافه : 26 لغایت 27 بهمن ماه 98

حذف تک درس : 28 بهمن ماه لغایت 10خردادماه 98

هفته ارزشیابی اساتید : 27 اردیبهشت ماه لغایت 2خردادماه 99

پایان کلاس ها : 22 خردادماه 99

شروع امتحانات : 24 خردادماه99 ( به مدت 14 روز با احتساب پنج شنبه ها) 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی بیرجند می‌باشد