ارم
وظايف و اختيارات
 1.   ابلاغ مصوبات مقررات ،مقررات و ايين نامه هاي ابلاغي از سوي رئيس دانشگاه به واحد هاي ذي ربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن
 2.  تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب
 3.  ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحد هاي تحت نظر
 4.  پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمتهاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست دانشگاه
 5.  نظارت بر واحد هاي تابعه به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف انها
 6.  همكاري با ساير معاونت ها جهت حسن اجراي كليه امور اداري ،مالي و پيشتيباني دانشگاه ،مطابق با مصوبات ،مقررات و آيين نامه هاي مربوط
 7.  رسيدگي به اهداف اجرايي دانشگاه و هدايت و نظارت بر چگونگي گردش كار ها و روش هاي كاري مورد عمل در واحد هاي مختلف به منظور ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي مربوط به واحد هاي مختلف در راستاي تحقق اهداف اجرايي
 8.  نظارت بر مصرف اعتبار تخصيصي به واحد هاي مختلف بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امناء و ساير قوانين مقررات مالي مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هيات امناي ذي ربط
 9.  تعيين وضعيت موجود دانشگاه اط طريق شناسايي نقاط قوت تنگنا ها و مشكلات و فرصت ها و تهديدات پيش رو جهت تعيين رابرد هاي پيشنهادي در راستاي ارتقا به وضعيت مطلوب
 10.  ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به ريئس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحد هاي تحت نظر
 11.  تشكيل كميته تدوين روش هاي اجرايي به منظور بهينه سازي سامانه تعاملات اداري بين واحد ها هاي تابعه با همكاري سايرمعاونت هاي دانشگاه
 12.  استقرار فرآيند شناسايي درآمد ها و كنتر ل مناسب بر چرخه مالي به منظور تهيه گزارشات مديريتي مالي در جهت ايجاد انظباط مالي در بخشهاي مختلف دانشگاه
 13.  تدوين روشهاي اجرايي مناسب براي اجراي طرح هاي عمراني و نگهداري تجهيزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداري از سرمايه هاي ملي دانشگاه
 14.  انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشگاه
تاریخ به روز رسانی: 1396/07/01
تعداد بازدید: 503
بيرجند، ميدان ابن حسام، بلوار صنعت و معدن، دانشگاه صنعتي بيرجند کدپستی : 9719866981 تلفن تماس : 05632391000 رايانامه : info@birjandut.ac.ir
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی بیرجند می باشد
Powered by DorsaPortal