ارم
معرفی اعضای هیات علمی

دکتر منصور باقری

نام و نام خانوادگی :منصور باقری 

رشته تحصیلی :عمران
سمت :عضو هیات علمی
مرتبه علمی :استادیار
تلفن :056-32391312
رایانامه :mnsrbagheri@birjandut.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: مهرداد محمدنژاد 

رشته تحصیلی :عمران
سمت :مدیر گروه، عضو هیات علمی
مرتبه علمی :استادیار
تلفن: 056-32391254

نام , نام خانوادگی :صادق اعتدالی 

رشته تحصیلی :عمران
سمت: معاون آموزشی دانشکده معدن، عمران و شیمی، عضو هیات علمی
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن :056-32391223
رایانامه :etedali@birjandut.ac.ir

نام و نام خانوادگی :ایمان منصوری 

رشته تحصیلی :عمران
سمت :عضو هیات علمی
مرتبه علمی :استادیار
تلفن :056-32391296
رایانامه :mansouri@birjandut.ac.ir

  

نام و نام خانوادگی :عباسعلی رضاپور 

رشته تحصیلی :عمران
سمت: مدیر طرح برنامه و بودجه، عضو هیات علمی
مرتبه علمی :استادیار
تلفن :32391000-056
رایانامه :abbas.rezapoor@birjandut.ac.ir 

نام , نام خانوادگی :وحید علوی نژاد 

رشته تحصیلی :عمران
سمت : معاون پژوهشی دانشکده معدن، عمران و شیمی، عضو هیات علمی
مرتبه علمی :استادیار 
تلفن :32391296-056 
رایانامه :svalavi@birjandut.ac.ir
بيرجند، ميدان ابن حسام، بلوار صنعت و معدن، دانشگاه صنعتي بيرجند کدپستی : 9719866981 تلفن تماس : 05632391000 رايانامه : info@birjandut.ac.ir
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی بیرجند می باشد