دستورالعمل اجرايي آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد

 (سال تحصيلي 97-96)

در راستاي اجراي سياست هاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب جلسه 419 مورخ77/2/22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين دستورالعمل بر مبناي آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد مصوب جلسه93/4/11 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم،تحقیقات وفناوری به شماره 21/77948 مورخ93/5/5 واصلاحیه شماره 21/96747 مورخ 94/5/24  تدوين و در تاريخ __ به تصويب شوراي آموزشي دانشگاه صنعتي بيرجند رسيده از بین دانش آموختگان ممتاز کارشناسی پیوسته سال تحصیلی 96-95 در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

شرايط لازم متقاضي

1) گذراندن حداقل 115 واحد درسي حداكثر تا پايان نيمسال هفتم تحصيلي براي ورودي 93-92

2) اتمام دوره كارشناسي حداكثر در 8 نيمسال تحصيلي

3) قرار گرفتن در ميان 10% برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي با ميانگين كل حداقل16 براي كليه رشته ها

4) متقاضي بايد دانش آموخته تاريخ 95/6/31 به بعد باشد يا حداكثر تا تاريخ 96/6/31 فارغ‏ التحصيل شود.

تبصره 1: در صورتي كه درصد محاسبه شده عدد صحيحي نباشد، گرد شده آن با تقريب اضافي ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 2: به رتبه هاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي – دانشجويي كشوري در هر رشته به شرط ارائه نامه از دبيرخانه المپياد و دارا بودن شرايط بند 4 ظرفيت مازاد بر پذيرش در همان رشته اختصاص داده مي شود.

تبصره 3: متقاضياني كه طول مدت تحصيلي شان به دلايلي خارج از اختيار خود (مانند بيماري، مأموريت والدين و يا زايمان) حداكثر دو نيمسال تحصيلي بيش از مدت مجاز مذكور در بند 2 شود، به شرط تأييد كميسيون موارد خاص دانشگاه محل تحصيل، مجاز به ثبت درخواست مي باشند.

تبصره 4: به متقاضياني كه در طول 7 نيمسال تحصيلي دانش آموخته مي شوند، به شرط دارا بودن شرايط بندهاي 2 و 3 ظرفيت مازاد براي پذيرش در همان رشته اختصاص داده مي شود.

تبصره 5: تنها دانشجویان کارشناسی پیوسته می توانند برای پذیرش بدون آزمون اقدام نمایند.

رشته هاي داراي سهميه پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد

1- مهندسي معدن – اکتشاف

2- آمار رياضي

3- مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

مدارك مورد نياز(الزامی)

1- تصوير شناسنامه تمام صفحات

2- تصوير كارت ملي

3- يك قطعه عكس

4- گواهي رتبه تحصيلي در ميان دانشجويان هم رشته و هم ورودي (مطابق فايل پيوست 1 و 2) كه به تأييد آموزش دانشگاه محل تحصيل متقاضي رسيده باشد.

5- تصویر ریزنمرات تا پایان ترم هفتم

6- پرداخت وجه غير قابل استرداد 400000 ريال(چهارصد هزار ریال) به شماره حساب 2177582189009 درآمدهاي اختصاصي دانشگاه صنعتي بيرجند - بانک تجارت

مدارك اختياري

در شرايط برابر دارندگان مدارك زير در اولويت قرار خواهند گرفت:

1- سوابق پژوهشي (مقالات علمي، گواهي ثبت اختراع، ....)

2- گواهي احراز  رتبه برتر در مسابقات علمي – دانشجويي كشوري

3- ريزنمرات دوره كارشناسي

تذكرات مهم

1- ارسال مدارك بايد به صورت الكترونيكي از طريق سايت دانشگاه صنعتي بيرجند به آدرس www.birjandut.ac.ir و ايميل This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. صورت پذيرد به مداركي از طريق پست يا دستي ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2- مهلت ثبت درخواست از تاريخ 96/2/1 لغايت  96/3/16مي باشد كه به هيچ وجه قابل تمديد نيست.

3- دانشجويان دانشگاه پيام نور، آزاد اسلامي، غير دولتي – غير انتفاعي، علمي – كاربردي، فرهنگيان و پرديس هاي بين الملل (خودگردان) و هچنين دانشجويان دوره هاي مجازي و نيمه حضوري مجاز به ثبت درخواست نيستند.

4- پذيرش نهايي بر اساس مدارك و سوابق داوطلب صورت مي گيرد، لذا به مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- پذيرش نهايي منوط به تأييد شوراي آموزشي دانشگاه صنعتي بيرجند و سازمان سنجش آموزش كشور مي باشد.

6- در صورت پذيرش نهايي به همراه داشتن اصل مدارك ارسالي براي ثبت نام ضروري است.

7- در صورت پذيرش نهايي متقاضي در دانشگاه صنعتي بيرجند و درج نام پذيرفته شده در سامانه سازمان سنجش آموزش كشور توسط دانشگاه صنعتي بيرجند متقاضي حق پذيرش از دانشگاه ديگري را ندارد و حذف نام متقاضي از سامانه سازمان سنجش مقدور نخواهد بود.

8- اسامي پذيرفته شدگان نهايي از طريق سايت معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي بيرجند براي ثبت نام اعلام خواهد شد. بديهي است عدم مراجعه و ثبت نام در موعد مقرر كه متعاقباً اعلام خواهد شد به منزله انصراف از تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي بيرجند خواهد بود.

9- تغيير رشته يا محل تحصيل افراد پذيرفته شده به هيچ وجه امكان پذير نيست.

10- بديهي است ارسال مدارك هيچگونه حقي براي داوطلب ايجاد نخواهد كرد.

فايل هاي پيوست

- آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره كارشناسي ارشد  سال 96-97

- اصلاحيه آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد

- فرم شماره 1: درخواست استفاده از تسهيلات آيين نامه شماره 21/96474 مورخ 94/5/24

- فرم شماره 2: معرفي نامه متقاضيان حائز شرايط آيين نامه شماره 21/96474مورخ 94/5/24 براي ورود به مقطع كارشناسي ارشد

- دستورالعمل اجرایی

اطلاعات تماس

نشاني پستي: استان خراسان جنوبي – بيرجند – ميدان ابن حسام – بلوار صنعت و معدن – دانشگاه صنعتي بيرجند

تلفن:05632391282  ,05632391000  

ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر جشنواره نشریات مکتوب رضوی صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما