«آگهی مناقصه عمومي يك مرحله‌اي»

 

دانشگاه صنعتی بیرجند در نظر دارد انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی کلیه ساختمان‌های آموزشی، دانشجویی، فرهنگی، ورزشی، انبارها، کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و فضای سبز و خدمات سلف سرویس خود را با مشخصات ذيل از طريق مناقصه واگذار نمايد.

1-نگهداري فضاي سبز دانشگاه هفت هكتار.

2-نظافت و تنظيف فضاي مسقف بیست و سه هزار متر مربع.

3-‌نظافت و تنظيف فضاي روباز هفده هكتار.

4-سپرده شركت در مناقصه 250،000،000ریال كه بايد به حساب شماره 472339443 به نام حساب سپرده حسن انجام كار هزينه‌اي به نام دانشگاه صنعتي بيرجند نزد بانك تجارت شعبه مركزي بيرجند واريز و يا به صورت چك تضمين شده بانكي و يا ضمانت‌نامه بانكي طبق نمونه عمل بانك‌ها تهيه و تسليم شود.

5-مهلت دريافت اسناد از تاريخ 2/2/96 تا پايان وقت اداري 4/2/96

6-محل دريافت اسناد مناقصه: بيرجند- ميدان ابن حسام- بلوار صنعت و معدن- دانشگاه صنعتي بيرجند- دبيرخانه مركزي دانشگاه.

قيمت اسناد مناقصه 300 هزار ريال است كه بايد به شماره حساب 2177582189009 (رابط تمركز وجوه درآمد اختصاص) نزد بانك ملي واريز و فيش آن به دبيرخانه (سرکار خانم جلودار) تحويل گردد. ضمناً آگهي و اسناد مناقصه در سايت دانشگاه به آدرس www.birjandut.ac.ir و همچنين در سايت پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات به آدرسhttp:iets.mporg.ir موجود مي‌باشد.

7-‌آخرين مهلت تسليم پيشنهادها:تا پايان وقت اداري مورخ 17/2/96 مي‌باشد.

8-تاريخ برگزاري مناقصه: ساعت 11 صبح مورخ 18/2/96 در محل دفتر معاونت اداري و مالي دانشگاه.

ضمناً دانشگاه صنعتي بيرجند در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

همچنين هزينه درج آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

دانشگاه صنعتی بیرجند

 

دریافت فایل‌های مناقصه:

دریافت فایل‌های منقاصه

 

 

 

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند