يكشنبه 30 آذر 1393
امروز
X

 تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 94-93

شروع كلاس ها :  22 شهريورماه 93

حذف و اضافه اينترنتي: 29 لغايت 30 شهريورماه 93

تحويل برگ تأييديه انتخاب واحد توسط دانشجو: حداكثر تا 10 مهرماه 93

حذف تك درس: 25 لغايت 26 آذرماه 93

دانلود برنامه کلاسی کلیه رشته ها

>>توضیحات بیشتر